راهسازی معدن سنگین بیل مکانیکی

تایر های مخصوص ماشین آلات صنعتی و راهسازی

​​مناسب ماشین آلات صنعتی و راهسازی
مقاوم و بادوام
تحمل بار بسیار زیاد

​​مناسب ماشین آلات صنعتی و راهسازی
مقاوم و بادوام
تحمل بار بسیار زیاد

​​مناسب ماشین آلات صنعتی و راهسازی
مقاوم و بادوام
تحمل بار بسیار زیاد

​​مناسب ماشین آلات صنعتی و راهسازی
مقاوم و بادوام
تحمل بار بسیار زیاد