تایر

تایر های باری تویاما

​​تایری بادوام و کم صدا

​​مناسب مسافت های کوتاه و متوسط در جاده های صاف و آسفالت
ایجاد حرارت کم و تحمل بار زیاد

​​مناسب مسافت های کوتاه و متوسط در جاده های صاف و آسفالت
ایجاد حرارت و صدای بسیار کم

​​تایری با تحمل بار زیاد

​​مناسب جاده های ناهموار و خاکی
مقاوم و با دوام
تحمل بار زیاد

​​تایری برای ناهمواری ها

​​تایری با طول عمر زیاد

​​مناسب مسافت های طولانی در جاده های آسفالت و بزرگراه ها
تعادل بهتر با سطح پهن آج
امنیت و پخش آب بیشتر

​​مناسب مسافت های متوسط و طولانی
جلوگیری از پرتاب سنگ
طول عمر زیاد

​​تایری برای ناهمواری ها

​​تایری با تعادل بالا

​​مناسب مسافت های طولانی در جاده های آسفالت و بزرگراه ها
تعادل بهتر با سطح پهن آج
امنیت بیشتر

​​تایری برای ناهمواری ها

​​مناسب جاده های ناهموار و خاکی
مقاوم و با دوام
تحمل بار زیاد

​​تایری با تحمل بالا

​​مناسب جاده های خاکی و ناهموار
تحمل وزن زیاد
قدرتمند و بادوام

​​تایری کم صدا

​​مناسب مسافت های کوتاه و متوسط در جاده های صاف و آسفالت
ایجاد حرارت و صدای بسیار کم
تحمل بار زیاد